Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Door het enkel feit van de bestelling, de aanvaarding van de goederen of het contracteren zelf erkent de koper kennis te hebben genomen van onder­havige factuurvoorwaarden en ermee in te stemmen. BVBA lsodal (hierna:
  “de verkoper”) verwerpt uitdrukkelijk alle tegenstrijdige factuurvoorwaarden van zijn medecontractanten, behoudens schriftelijke andersluidende over­eenkomst tussen partijen gesloten.
 2. Klachten of bezwaren dienen ons ten laatste 8 dagen na ontvangst van de goederen per aangetekende brief te bereiken om in aanmerking te kun­nen worden genomen. Klachten betreffende de kwaliteit/kwantiteit van de producten moeten op het ogenblik van de levering gemeld worden. Zo de goederen door de koper op het bedrijf van de verkoper worden afgehaald di­ent elke klacht binnen de 24 uur te geschieden, te rekenen vanaf de afhaling aan het bedrijf, op straffe van verval van alle rechten.
 3. Alle facturen worden betaald, zonder compensatie en zonder aftrek van kosten of korting, binnen de 30 dagen na factuurdatum op de firma. Door het louter feit van het verstrijken van de 30 dagen na factuurdatum zal van re­chtswege en zonder enige ingebrekestelling wanbetaling vastgesteld zijn en zal een vertragingsinterest van 1,5% per begonnen maand verschuldigd zijn. Het factuurbedrag zal als schadevergoeding met 20% verhoogd worden, met een minimum van 100 €, onverminderd de gerechtskosten en de rente. Interesten en schadevergoeding zullen verschuldigd en opeisbaar zijn zelfs zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 4. De verkoper behoudt zich het recht voor de uitvoering van eender welke bestelling op te schorten of uit te stellen in het geval de koper vervallen openstaande factuurbedragen verschuldigd is. De verkoper zal daarvoor geen enkele verdere motivatie dienen te verstrekken.
 5. In afwijking van art. 1583 BW, behouden wij het eigendomsrecht op de geleverde goederen zolang de koopprijs niet integraal en definitief betaald is. Ondanks ons eigendomsvoorbehoud tot bij de algehele betaling, reizen de goederen op risico van de koper, die zich met de ontvangst en de onmiddel­lijke controle van de goederen belast.
 6. Geleverde goederen worden niet teruggenomen, tenzij in speciale geval­len en mits een waardevermindering van minimum 25% tot dekking van de veroorzaakte kosten.
 7. De bewaring van bestelde goederen in afwachting van de levering en/of plaatsing, geschiedt uitdrukkelijk op risico van de koper, dewelke eventuele schade op generlei wijze op de verkoper zal kunnen verhalen.
 8. In geval van overtreding van een van de bepalingen van deze verkoops­en leveringsvoorwaarden heeft de verkoper het recht alle met de betrokken afnemer afgesloten overeenkomsten – zonder dat enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist zal zijn – ontbonden te verklaren, onver­minderd de aan de fabrikant toekomende wettelijke rechten.
 9. Paletten en ander leveringsmateriaal dienen kostenvrij en in goede staat door de koper teruggebracht te worden franco onze magazijnen en dit bin­nen een maximumtermijn van zes weken.
 10. Al onze studies, plannen, enz, … blijven behoudens voorafgaande en schriftelijke, andersluidende overeenkomst onze uitsluitende eigendom. Zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming mogen ze niet worden gekopieerd of aan derden worden doorgegeven op straffe van schadever­goeding.
 11. De aanvraag tot het bekomen van een eventuele bouw- of milieuvergun­ning voor alle door de verkoper te leveren en te plaatsen constructies , valt ten laste van de koper en zal ten laatste op de dag van de ondertekening van de offerte in orde zijn gebracht. Bij eventuele stillegging van de werken naar aanleiding van het ontbreken van de vereiste vergunningen, zal de verkoper gerechtigd zijn op een forfaitaire schadevergoeding van 250 euro per dag vertraging.
 12. Bij levering en plaatsing dient de werf makkelijk en veilig toegankelijk
  te zijn voor zwaar vervoer. De levering en plaatsing gebeurt onder toezicht van de veiligheidscoördinator of bij diens afwezigheid, van de koper zelf. Parkeerboetes of signalisatie blijven ten laste van de koper. De verkoper is niet aansprakelijk voor schadegevallen die zich voordoen op de werf naar aanleiding van de levering of de plaatsing, behoudens in geval van zware fout of opzet van haar aangestelden of lasthebbenden. In dit geval is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot vijf maal de waarde van de geleverde goederen.
 13. De verkoper beschikt ten allen tijde over het recht om wijzigingen aan
  te brengen aan haar producten op voorwaarde dat deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de producten.
 14. Elke door de verkoper voor goedgekeurd en gelezen getekende offerte die niet kan gerealiseerd worden door omstandigheden te wijten aan de koper, zal voor de verkoper de mogelijkheid openen om na verloop van een termijn van 6 maanden 50% van het in de offerte omschreven bedrag te fac­tureren, dan wel 100% indien de levering en plaatsing niet kan geschieden binnen een termijn van een jaar.
 15. De door de koper voor productie goedgekeurde elementen kunnen maximum 8 weken bij ons gestockeerd worden. Na 8 weken wordt een stockagevergoeding van 100 € per begonnen maand per “stoel” gerekend.
 16. De in het contract bepaalde leverings- en uitvoeringstermijnen gelden slechts als aanwijzing. Het overschrijden van de termijnen, om welke reden ook, kan nooit aanleiding geven tot ontbinding van het contract met schade­vergoeding of tot uitvoering per equivalent. De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillisse-
  ment, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan
  de juridische toestand van de koper. Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d.m. in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 17. Een offerte, mondeling contract, mondelinge verbintenis vanwege onze afgevaardigde of vertegenwoordigers geldt uitsluitend als aanwijzing, en houdt geen verbintenis van in onzentwege, behoudens uitdrukkelijke beves­tiging. Bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan behoudt de verkoper het recht op evenredige wijze de prijzen van de offerte aan te passen. De offerte wordt definitief vanaf de ondertekening door de koper, voorafgegaan door de bewoording “gelezen en goedgekeurd, voor de prijs van”. In geval van annulatie van de bestelling is de koper gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van de totale waarde van de bestelling. Indien echter, gelet op de specificiteit en de aard van de werk­zaamheden van de verkoper, de verkoper of een fabrikant in opdracht van de verkoper, reeds tot productie van (een deel van) de bestelling is overgegaan wordt deze ter beschikking gesteld van de koper en zal de koper gehouden zijn tot gehele voldoening van de bestelling binnen de daartoe voorziene betalingstermijn.
 18. Deze overeenkomst wordt uitdrukkelijk beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel te Dendermonde.
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.